جزئیات خبر

ویلای هانا


نام: ویلای هانا/
آدرس: استان البرز، هشتگرد، کوچه شاپرک/
دفتر معماری: مهندسان مشاور ایده و اجرا/
معماران مسئول: مسعود نعمتی، علی نعمتی، نسترن تهرانی/
تیم طراحی: نسترن نامور، بیتا اسماعیلی
طراحی منظر: علیرضا عباسی
تاریخ: ۱۳۹۹-۱۴۰۲/
مساحت زمین: ۱۳۰۰ مترمربع/
مساحت زیربنا۴۶۰ مترمربع/
نوع: مسکونی/
مهندس سازه: پدرام زرپاک/
تاسیسات الکتریکی: کامران نراقی پور
تاسیسات مکانیکی: پدرام احمدی
تیم اجرایی: نوید دلجوان، پویان میرطاهری/
نظارت: شهاب خانجانی، اصغر خلیلی
گرافیک: صبا رستم نژاد، آذین خوانساری
کارفرما: احسان مارینی، مهدیه جهاندیده
عکاسمحمدحسن اتفاق

 

پروژه ویلای هانا در منطقه هشتگرد واقع گردیده است. این منطقه به دلیل نزدیکی به تهران و تفکیک بخشهاي زیادي از اراضی به قطعات کوچکتر، تراکم و فشردگی بالایی دارد. کارفرما به جهت احداث دو باب ویلا، دو قطعه زمین به مساحت هر کدام ۶۵۰ مترمربع در مجاورت یکدیگر را خریداري نمود که طبق برنامه اولیه، مقرر شد ویلایی براي پدربزرگ و مادربزرگ در کنار ویلایی براي فرزند و نوه بابت اوقات فراغت و دوري از هیاهوی تهران احداث شود.

پس از مذاکره با کارفرما و توضیح وضعیت تراکم بافت و همچنین در نظر داشتن اینکه بناهاي زیادي در محدوده پروژه در حال ساخت و یا در برنامه ساخت قرار دارند، مقرر شد که دو ویلا در یکدیگر تجمیع شوند و بخش وسیعتري به فضاي باز و به تبع آن فضاي سبز اختصاص یابد تا ضمن ایجاد نوعی گشودگی در بافت، استفاده از فضاي سبز در مجاورت فضاي سکونت به مولفهاي در راستاي ارتقاي کیفیت زندگی منجر گردد.

به طور کلی تعریف حجمی پروژه، دو مکعب متداخل میباشد. دستیابی به سادگی بیرونی و هیجان درونی از اهداف اصلی کانسپت حجمی به شمار میرود. این تداخل به گونهاي سازماندهی شده که منجر به ایجاد تراس وسیع در طبقه اول و همچنین جانمایی استخر در زیر تراس شده است. هسته اصلی فضایی پروژه در محل تداخل مکعب‌ها سازماندهی شده است.

به دلیل فشردگی این محدوده و همچنین ساخت و ساز ریز دانه در اطراف پروژه، محرمیت به شکل مناسبی در منطقه وجود ندارد. با عنایت به تأکید مکرر بهره برداران مبنی بر حفظ حریم خصوصی، گزینه‌هاي مختلفی بابت مطالعه وضعیت جانمایی و سازماندهی فضایی، مورد بررسی قرار گرفت.

معضل مهم و تا حدي تاثیرگذار، جانمایی استخر در سایت و تعریف آن در برنامه فضایی سایت پروژه میباشد که طی بررسیهاي صورت گرفته مشخص شد نهایتاً محرمیت مورد نظر بهرهبرداران در جانمایی استخر محقق نخواهد شد. لذا برنامه فضایی طرح تغییر یافت و استخر از برنامه فضایی محوطه حذف و به فضاي داخل بنا انتقال یافت که این مهم منجر به تعریف برنامه فضایی جدید و به تبع آن سیرکولاسیون جدید شده است. بر این اساس ضمن انتقال استخر به فضاي داخلی ویلا علاوه بر ایجاد محرمیت امکان استفاده چهار فصل از استخر مهیا گردید و استخر، بخشی از فضاي داخلی پروژه را باز تعریف نموده است.

با تعبیه بازشوهایی در مجاورت استخر امکان بهرهمندي از آن در فصول مختلف فراهم شده و همچنین بواسطه رعایت شرایط اقلیم منطقه و به تبع آن ایجاد فضاي آسایش لوورهاي متحرك بر روي بازشوهاي شیشهاي در نظر گرفته شده است تا ضمن امکان کنترل میزان ورود نور، محرمیت در مواقع لزوم حفظ گردد. این لوورها در سایر بازشوهاي پروژه نیز لحاظ گردیده است.  

با تعریف مرزهایی فضایی، استخر در فضاي میانی "درون" و "برون" جانمایی گردیده و به نوعی نقش واسطه را در سیرکولاسیون فضایی ایفا مینماید و بخشی از سیرکولاسیون جاري بنا با فضاي استخر، در ارتباطی روان قرار گرفته است.

تعبیه وید در مرز درونی ویلا موجب سبکی فضا و گسترش دید ساکنان طبقه بالا به استخر میگردد و از سوي دیگر تلاقی وید با مرز جداکننده بیرون و درون، به نوعی، به شکلگیري دیدهاي درونی و بیرونی منجر شده که بخشهایی از این دیدها در تراز سقف استخر میباشد و امکان بهرهمندي از نور طبیعی و ایجاد دیدهاي متنوع را فراهم میسازد.

 

 


 

منابع:

www.caoi.ir