گروه مهندسی آرک

گروه مهندسی آرک تشکلی است از تعدادی شرکت های مهندسین مشاور و مجری که هر یک در فضای حقوقی خود،مستقل و در جهت ارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات با یکدیگر همکاری دارند.