خدمات

  • مطالعات اولیه شامل بررسی های اقتصادی،اجتماعی،ژئوتکنیک
  • طراحی نقشه های معماری،محاسباتی،تاسیسات برق و مکانیک و تامین سهمیه های مورد نیاز
  • نظارت(شهرداری،اجرائی،عالیه)  
  • اجرا: پیمان مدیریت،پیمان با مصالح،پیمان بدون مصالح
  • عامل چهارم - کنترل کیفیت طراحی و ساخت
  • نقشه برداری و تفکیک اراضی و مجتمع ها​
  • خدمات اخذ پروانه و مشاوره حقوقی قرارداد ها
  • مشارکت در ساخت
  • طراحی و مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله