طرح و اندیشه و ابداع

Consulting Companies

آبادی و نوآوری ساختمان

اندیشه نوین ساخت

طرح و تدبیر محیط

طرح و تحکیم بنا

طرح و معماری پویا

طرح و اندیشه و ابداع

مهرازان خانه ساز

Construction Companies

شرکت ساختمانی آبادی و تدبیر بنا

فرهاد فرهادپور

مدیر عامل

 

مقطع تحصیلی:    کارشناسی

رشته تحصیلی:    مهندسی عمران

سال فارغ التحصیلی:   ١٣٧٣ 

 

دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-جنوب

شماره پروانه اشتغال:    ١٥٥٤٧-٣٠٠-١٠-٠

تاریخ صدور اولین پروانه:   ١٣٧٣ 

پایه پروانه :    ارشد