شرکت ساختمانی آبادی و تدبیر بنا

Consulting Companies

آبادی و نوآوری ساختمان

اندیشه نوین ساخت

طرح و تدبیر محیط

طرح و تحکیم بنا

طرح و معماری پویا

طرح و اندیشه و ابداع

مهرازان خانه ساز

Construction Companies

شرکت ساختمانی آبادی و تدبیر بنا

محمود فرجو

مدیر عامل

 

مقطع تحصیلی:    کارشناسی

رشته تحصیلی:    مهندسی عمران

سال فارغ التحصیلی:   ١٣٦٠ 

دانشگاه:   نوا اسکوتیا - هالیفاکس کانادا

شماره پروانه اشتغال:   ٠٤٧٧٤-٣٠٠-١٠-٠

تاریخ صدور اولین پروانه:    ١٣٦٣/٠٤/٢٣

پایه :    یک (ارشد)