طرح و تدبیر محیط

Consulting Companies

آبادی و نوآوری ساختمان

اندیشه نوین ساخت

طرح و تدبیر محیط

طرح و تحکیم بنا

طرح و معماری پویا

طرح و اندیشه و ابداع

مهرازان خانه ساز

Construction Companies

شرکت ساختمانی آبادی و تدبیر بنا

حسین برزگری

مدیر عامل

 

مقطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:    مهندسی عمران

سال فارغ التحصیلی:    

دانشگاه:   تهران

شماره پروانه اشتغال:    ٠١٨٢٠-٣٠٠-١٠-٠

تاریخ صدور اولین پروانه:    ١٣٥٥/٠٦/٠١

پایه پروانه:    یک (ارشد)