اندیشه نوین ساخت

Consulting Companies

آبادی و نوآوری ساختمان

اندیشه نوین ساخت

طرح و تدبیر محیط

طرح و تحکیم بنا

طرح و معماری پویا

طرح و اندیشه و ابداع

مهرازان خانه ساز

Construction Companies

شرکت ساختمانی آبادی و تدبیر بنا

بیژن امیری

مدیر عامل

 

مقطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:    مهندسی معماری

سال فارغ التحصیلی:    ١٣٥١

دانشگاه:   شهید بهشتی

شماره پروانه اشتغال:    ٠١٨٦٣-١٠٠-١٠-٠

تاریخ صدور اولین پروانه:    ١٣٥٦/١١/٠٥

پایه پروانه:    یک (ارشد)