آبادی و نوآوری ساختمان

Consulting Companies

آبادی و نوآوری ساختمان

اندیشه نوین ساخت

طرح و تدبیر محیط

طرح و تحکیم بنا

طرح و معماری پویا

طرح و اندیشه و ابداع

مهرازان خانه ساز

Construction Companies

شرکت ساختمانی آبادی و تدبیر بنا

فربود سعادت

مدیر عامل

 

مقطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:    مهندسی معماری

سال فارغ التحصیلی:    ١٣٧٥

دانشگاه:   علم و صنعت ایران

شماره پروانه اشتغال:    ٠٦٤٢٣-١٠٠-١٠-٠

تاریخ صدور اولین پروانه:   ١٣٧٧/٠٨/٢٥

پایه پروانه :    یک