فرهاد فرهادپور

مدیر عامل

 

مقطع تحصیلی:    کارشناسی

رشته تحصیلی:    مهندسی عمران

سال فارغ التحصیلی:   ١٣٧٣ 

 

دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-جنوب

شماره پروانه اشتغال:    ١٥٥٤٧-٣٠٠-١٠-٠

تاریخ صدور اولین پروانه:   ١٣٧٣ 

پایه پروانه :    ارشد