ردیف نام مقطع تحصیلی رشته تحصیلی فارغ التحصیلی دانشگاه
١ علی آذرشهاب کارشناسی ارشد مهندسی معماری مهر ١٣٨٢ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
٢ محمدرضا خانی مهرآبادی کارشناسی مهندسی برق اسفند ١٣٧٩ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
٣ صنم علوی کارشناسی مهندسی عمران مهر ١٣٨٠ دانشگاه سمنان
٤ مرتضی شاکری کارشناسی مهندسی عمران   دانشگاه تبریز
٥ فریناز عبداله زاده  کارشناسی مهندسی معماری   دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
٦ غلامرضا فیضی پور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک   دانشگاه تبریز
٧ بهرام مفتخری کامرانی نژاد کارشناسی ارشد مهندسی برق آذر ١٣٦٢ دانشگاه مطالعات بلونیا - ایتالیا
۸ احمد شاهی کارشناسی مهندسی مکانیک خرداد ١٣٦٨ دانشگاه فردوسی مشهد
۹ تقی طالبی کارشناسی مهندسی معماری شهریور ١٣٦٣ دانشگاه یلدیز - ترکیه