علی آذرشهاب

مدیر عامل

 

مقطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:    مهندسی معماری

سال فارغ التحصیلی:    ١٣٨٢

دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

شماره پروانه اشتغال:    ١٠٧٧٧-١٠٠-١٠-٠

تاریخ صدور اولین پروانه:   ١٣٨٧/٠٧/٣٠

پایه پروانه :   یک