ردیف نام مقطع تحصیلی رشته تحصیلی فارغ التحصیلی دانشگاه
١ محمود فرجو کارشناسی مهندسی عمران اردیبهشت ١٣٦٠  دانشگاه نوا اسکوتیا،هالیفاکس - کانادا
٢ شهرام روزبهانی کارشناسی مهندسی عمران بهمن ١٣٦٧  دانشگاه تهران
٣ عباس علی کشاورزمنش کارشناسی مهندسی عمران   دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
٤ داوود زرساو کارشناسی مهندسی عمران   دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی