مصطفی ملک پور کلبادی نژاد

مدیر عامل

 

مقطع تحصیلی:    کارشناسی

رشته تحصیلی:    مهندسی عمران

سال فارغ التحصیلی:   ١٣٥٦

دانشگاه:   خواجه نصیرالدین طوسی

شماره پروانه اشتغال:   ٠٣٤٢٣-٣٠٠-١٠-٠  

تاریخ صدور اولین پروانه:   ١٣٦٠/٠٣/٢٣ 

پایه :    یک (ارشد)