مسعود صحرائی

 • رئیس هیئت مدیره + عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی:   مهندسی معماری
 • سال فرغ التحصیلی:   ١٣٥٤  
 • دانشگاه:   دانشگاه تهران

علی محمد نایب ولی

 • نائب رئیس هیئت مدیره + عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی:   مهندسی برق
 • سال فرغ التحصیلی:  
 • دانشگاه:   دانشگاه تبریز

محسن مهرپویا

 • عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی 
 • رشته تحصیلی:   مهندسی عمران
 • سال فرغ التحصیلی:    
 • دانشگاه:   دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

امیرحسین فرمانی

 • عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی
 • رشته تحصیلی:   مهندسی معماری
 • سال فرغ التحصیلی:  
 • دانشگاه:   مدرسه عالی فنی بیله فلد - آلمان

سید نعمت هاشمی

 • عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی
 • رشته تحصیلی:   مهندسی برق
 • سال فرغ التحصیلی:   
 • دانشگاه:   دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید کاظم رضوی نطنزی

 • عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی
 • رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک
 • سال فرغ التحصیلی:   
 • دانشگاه:   دانشگاه علم و صنعت ایران

مصطفی غفاری

 • عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی
 • رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک
 • سال فرغ التحصیلی:  
 • دانشگاه:   دانشگاه صنعتی شریف