بهروز سرابندی

مدیر عامل

 

مقطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:    مهندسی معماری

سال فارغ التحصیلی:    

دانشگاه:   شهید بهشتی

شماره پروانه اشتغال:    ٠٠٠٧٤-١٠٠-١٠-٠  

تاریخ صدور اولین پروانه:   ١٣٥٣/١١/١٩ 

پایه :    یک (ارشد)