حسین برزگری

 • مدیرعامل + عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی:   مهندسی عمران
 • سال فارغ التحصیلی:  
 • دانشگاه:   دانشگاه تهران

محمود لطفی

 • رئیس هیئت مدیره + عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی:   مهندسی برق
 • سال فارغ التحصیلی:   ١٣٤٣
 • دانشگاه:   دانشگاه علم و صنعت ایران

حسین واثقی

 • نائب رئیس هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی 
 • رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک
 • سال فارغ التحصیلی:    
 • دانشگاه:   دانشگاه تبریز

موسی فدائی

 • عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی:   مهندسی عمران
 • سال فارغ التحصیلی:   ١٣٥٣
 • دانشگاه:   دانشگاه تهران

حسین توسلی

 • عضو هیئت مدیره
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی
 • رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک
 • سال فارغ التحصیلی:  
 • دانشگاه:   دانشگاه تبریز