حسین برزگری

مدیر عامل

 

مقطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:    مهندسی عمران

سال فارغ التحصیلی:    

دانشگاه:   تهران

شماره پروانه اشتغال:    ٠١٨٢٠-٣٠٠-١٠-٠

تاریخ صدور اولین پروانه:    ١٣٥٥/٠٦/٠١

پایه پروانه:    یک (ارشد)